en verder

algemene voorwaarden /

Ons werk hoeft in principe maar aan een paar voorwaarden te voldoen: wij willen met inspirerende mensen werken, samen uitdagende dingen doen en daar ook nog een leuk zakcentje aan overhouden. Bij projecten die aan deze drie voorwaarden voldoen, gaat zootz voor de wind! Maar mocht één van deze voorwaarden onder druk komen te staan: géén man overboord. Bij genoeg compensatie bij de andere twee voorwaarden gaan we gewoon overstag! Staan echter meerdere voorwaarden voor langere tijd onder druk, dan moeten we rond de tafel… vóór we allemaal het schip in gaan.

Naast deze principiële voorwaarden hebben wij onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel: zootz bv, gevestigd en kantoorhoudende Dr. Lelykade 56a, 2583 CM Den Haag, KvK-nummer 27250418, hierna te noemen zootz.

artikel 1: toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

artikel 2: offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
1. zootz is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen acht dagen na dagtekening van die offerte wordt bevestigd.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

artikel 3: uitvoering van de overeenkomst

1. zootz zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft zootz het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. .
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan zootz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan zootz worden verstrekt. zootz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zootz is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem/haar kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan zootz de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Misschien alleen aangeven in factuur dat je meer voor je eigen rekening hebt genomen.
6. Previews worden per e-mail verstuurd of vinden plaats bij zootz, Dr. Lelykade 56a in Den Haag.

artikel 4: contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever zootz derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

artikel 5: wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. zootz zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal zootz de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal zootz daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal zootz geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan zootz kunnen worden toegerekend.

artikel 6: geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

artikel 7: intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt zootz zich rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door zootz verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van zootz worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. De intellectuele eigendom van de door zootz verstrekte stukken berust te allen tijde bij zootz. Opdrachtgever krijgt een exclusief gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. zootz is gerechtigd het ontwerp te gebruiken voor promotionele doeleinden. Derden kunnen pas na schriftelijke toestemming van zootz en opdrachtgever beschikken over de beeldrechten. Voor het gebruik van het ontwerp in andere producties dient contact opgenomen te worden met zootz.
3. zootz heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 8: opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van twee weken in acht te nemen.
2. In geval van tussentijdse opzegging heeft zootz naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

artikel 9: ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van zootz op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
–   Indien na het sluiten van de overeenkomst aan zootz ter kennis gekomen omstandigheden zootz goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
–   Indien zootz de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de hierboven genoemde gevallen is zootz bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van zootz schadevergoeding te vorderen.

artikel 10: gebreken; klachtentermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan zootz.
2. Indien een klacht gegrond is zal zootz de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

artikel 11: honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. Tegelijkertijd kunnen partijen een voorschot overeenkomen voor zowel het honorarium als voor de te verwachten kosten. Een voorschot wordt verrekend bij latere gespecificeerde facturering.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend tegen de overeengekomen uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Het afgesproken uurtarief is exclusief BTW en alle reis- en verblijfkosten van zootz, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.
4. Bij opdrachten met een vast honorarium zullen zootz en opdrachtgever afspraken maken ten aanzien van de momenten waarop zootz mag factureren en welke termijnen dan in rekening mogen worden gebracht.
5. Bij opdrachten waar geen vast honorarium is overeengekomen, zal zootz steeds na afloop van een kalendermaand het honorarium en de bijkomende kosten over de zojuist afgelopen kalendermaand aan opdrachtgever in rekening brengen.
6. Indien zootz met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is zootz niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. zootz mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zootz kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
7. Indien de verhoging genoemd onder artikel 11 lid 6 meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

artikel 12: betaling

1. Bij opdrachtbevestiging wordt 50% gefactureerd. Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door zootz aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Betaling van facturen dient eveneens te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van de in artikel 12 lid 1 en 2 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 0,9% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van zootz en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens zootz onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien de opdrachtgever de inhoudelijke juistheid van een (deel van de ) factuur betwist, stelt hij zootz hiervan binnen tien werkdagen na dagtekening schriftelijk op de hoogte onder opgave van redenen.  Na het verstrijken van deze termijn kan de opdrachtgever hier geen beroep meer op doen. Indien de opdrachtgever een deel van de factuur betwist, is hij gehouden het niet betwiste deel conform artikel 12 lid 1, 2 en 3 te voldoen.

artikel 13: incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

artikel 14: aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van zootz is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan twee maanden is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
2. zootz is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

artikel 15: overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast datgene wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop zootz geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zootz niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtgever worden daaronder begrepen.
2. zootz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zootz zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van zootz opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door zootz niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien zootz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

artikel 16: geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en zootz, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag.
2. zootz blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

artikel 17: toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen zootz en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.